Az építkezések szereplői – III. rész: A Felelős Műszaki Vezető

vissza

Az építkezéseken előforduló harmadik legfontosabb szereplő (az Építtető és a Kivitelező mellett) a Felelős Műszaki Vezető (röviden: FMV). Az FMV minden esetben szerződéses viszonyban áll a Kivitelezővel. Az építési munkaterületen végzett építési-szerelési munkát – ha az építési tevékenység építési engedélyhez vagy az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentéshez nem kötött – az FMV irányítja.

A felelős műszaki vezető tevékenysége a vállalkozó (alvállalkozó) kivitelező kivitelezési szerződésében vállalt építőipari kivitelezési tevékenységnek vagy bizonyos meghatározott részének irányítására terjed ki.

A felelős műszaki vezető feladata:

a) az építési-szerelési munkára vonatkozó jogszabályok (szakmai és minőségi követelmények), munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi, műemlékvédelmi, természetvédelmi, közegészségügyi és más kötelező hatósági előírások, továbbá az építésügyi hatósági (létesítési) engedélyek betartatása, azok betartásának az általa vezetett építkezésen való ellenőrzése,

 1. az építési napló vezetése, ellenőrzése és lezárása, ha erre a kivitelezőtől megbízást kapott,
 2. az építőipari kivitelezési tevékenység munkafolyamatainak szakszerű megszervezése,
 3. a kivitelezés során a minőségi követelmények biztosítása, a technológiai, a munkavédelmi és az egészségügyi előírások betartatása,
 4. a kitűzés helyességének, valamint a geotechnikai és egyéb vizsgálatok megtörténtének ellenőrzése,
 5. a minőségi vizsgálatok és mintavételek elvégeztetése,
 6. az azonnali intézkedést igénylő építési műszaki feladatok meghatározása és irányítása,
 7. a kivitelezési tervektől eltérő, nem építési (létesítési) engedélyköteles kivitelezésnek az építési naplóban történő feltüntetése,
 8. az építőipari kivitelezési tevékenység befejezésekor, az építési napló alapján az 5. melléklet szerinti hulladék nyilvántartó lap kitöltése és az építtetőnek történő átadása,
 9. az építmény használatbavételi (fennmaradási) engedélyezéséhez, tudomásulvételéhez a felelős műszaki vezetőnek szakterületére vonatkozó – 14. § szerinti tartalmú – nyilatkozat megtétele,
 10. az átadás-átvételi eljárásban és a használatbavételi engedélyezési eljárásban való közreműködés és az ehhez szükséges nyilatkozatok megtétele,
 11. az alvállalkozói teljesítés igazolása, mely tartalmazza
 12. a teljesített kivitelezési munkák meghatározását, mennyiségét és minőségét, a teljesítés időpontját,
 13. a teljesítésigazolás alapján számlázható összeget,
 14. a szerződésben meghatározott alvállalkozói díj és a teljesítésigazolásban megjelölt számlázható összeg eltérése esetén az eltérés indoklását,
 15. az alvállalkozói teljesítésigazolás kiállítása és átadása vagy megküldése az alvállalkozó részére, valamint rögzítése az építési naplóban, az alvállalkozó kivitelező által megküldött, teljesítésről szóló értesítés kézhezvételétől – ha szerződés vagy jogszabály átadás-átvételi eljárást határoz meg, ennek lezárásától – számított, szerződésben meghatározott, de legfeljebb tizenöt munkanapon belül
 16. az építőipari kivitelezési tevékenység befejezésekor, az építési napló alapján az 5. melléklet szerinti hulladék nyilvántartó lap kitöltése és az építtetőnek történő átadása.

Felhasznált irodalom: 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről

google_plustwitter